Gondola

Gondola

Gondola
h 30 cm, l 55 cm

IMG_3883